Årsstämma Ljusnarsbergs FVOF. Protokoll fört vid årsstämma 2022-04-21 i Bångbro Herrgård, Kopparberg. Till mötet kom 15 personer. Efteråt bjöds på landgång och kaffe med kaka.

§1 Mötet öppnades.

§2 Göran Edvardsson valdes till ordförande, Göran Hylander valdes till sekreterare, Jan Liljeroth och Sthesi Gustavsson valdes till justeringsmän jämte ordföranden för mötet.

§3 Dagordningen godkändes.

§4 Kallelse till årsstämman hade skett genom annons i Väsman Runt. Godkändes.

§5 Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.

§6 Årsredovisningen för 2021 godkändes, se bilaga.

§7 Inga-Maj Eliasson läste upp revisorernas berättelse som godkändes.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för 2021.

§9 Beslutades att kassören skulle få ett arvode på 4000 kr per år och att Ljusnarsbergs Pingstförsamling skulle få en kostnadsersättning på 500 kr per år för papper m.m. Beslutades att varje styrelsemedlem skulle få fyra gratis fiskekort per år och suppleanter ett per närvarande styrelsemöte. Beslutades att fisketillsyningsmännen får reseersättning 18,5 kr per mil, 1000 kr i arvode per år samt fritt fiske.

§10 Val av styrelse.

Följande ledamöter omvaldes på två år Göran Hylander, Barbro

Edvardsson kassör, Göran Hylander och Jan Liljeroth vice ordförande.

Till ersättare i styrelsen på ett år omvaldes Hans Eriksson och Benny Karlsson.


§11 Val av firmatecknare Göran Edvardsson 430623-6631 och Barbro Edvardsson 451212-8242 valdes till firmatecknare var för sig.

§12 Val av revisorer på ett år Inga-Maj Eliasson och Anders Zetterlund.

§13 Val av valberedning Jan Liljeroth och Hans Eriksson.

§14 Beslutades att priset för Gåstjärn- och Andtjärn ska höjas från 120 till 150 kr från 1 maj. Beslutades att tillåta fiske med två spön vid köp av två dagskort. Årskort 150 kr, veckokort 75 kr och dagkort 30 kr.

§15 Beslutades att fiskisättning i And- och Gåstjärn skall fortsätta som tidigare, med 10 eventuellt 11 fiskisläpp med fisk från Kloten under året med 80 kg fisk per tillfälle och sjö, Göran Edvardsson och Jan Liljeroth ansvar för isläppen. Första isläppet den 6 maj.


§16 Stämmoprotokoll från årsstämman skall förvaras hos ordföranden samt en kopia hos kommunen. Stämmoprotokollet skall också finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

§17 Beslutades att flytta fram soptunnorna vid tjärnarna.


§17 Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Göran Hylander Göran Edvardsson

Sekreterare OrdförandeJan Liljeroth Sthesi Gustavsson

Justeringsman Justeringsman