Årsstämma Ljusnarsbergs FVOF. Protokoll fört vid årsstämma 2021-06-16 i Bångbro Herrgård, Kopparberg. Till mötet kom 11 personer. Efteråt bjöds på smörgås och kaffe med kaka.

§1 Mötet öppnades.

§2 Göran Edvardsson valdes till ordförande, Göran Hylander valdes till sekreterare, Jan Liljeroth och Sthesi Gustavsson valdes till justeringsmän jämte ordföranden.

§3 Dagordningen godkändes.

§4 Kallelse till årsstämman hade skett genom annons i Väsman Runt. Godkändes.

§5 Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.

§6 Årsredovisningen för 2019 och 2020 godkändes, tillgångar på Bergslagens Sparbank 299 626 kr.

§7 Barbro Edvardsson läste upp revisorernas berättelse som godkändes.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för år 2019 & 2020.

§9 Beslutades att kassören skulle få ett arvode på 4000 kr per år och att Ljusnarsbergs Pingstförsamling skulle få en kostnadsersättning på 500 kr per år för papper m.m. Beslutades vidare att varje styrelsemedlem skulle få två gratis fiskekort per år.

§10 Val av styrelse.

Följande ledamöter omvaldes på två år Göran Edvardsson ordförande,

Gösta Bergman, Axel Björk och Sthesi Gustavsson och följande

ledamöter omvaldes på ett år Barbro Edvardsson kassör, Göran Hylander sekreterare och Jan Liljeroth vice ordförande.

Till ersättare i styrelsen på ett år omvaldes Hans Eriksson och Benny Karlsson.


§11 Val av revisorer på ett år Inga-Maj Eliasson och Anders Zetterlund.

§12 Val av valberedning Jan Liljeroth och Rolf Eriksson.

§13 Beslutades att priset för Gåstjärn- och Andtjärn skulle vara oförändrat 120 kr. Beslutades att tillåta fiske med två spön vid köp av två dagskort.

§14 Beslutades att fiskisättning i And- och Gåstjärn skall fortsätta som tidigare, med 10 fiskisläpp med fisk från Kloten under året med 80 kg fisk per tillfälle och sjö, Göran Edvardsson och Jan Liljeroth ansvar för isläppen.


§15 Stämmoprotokoll från årsstämman skall förvaras hos ordföranden samt en kopia hos kommunen. Stämmoprotokollet skall också finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

§16 Frågan om arrende av Garhytteån samt Rällssjön togs upp och det beslutades att styrelsen ska undersöka saken. Frågan om att köpa båt och kärra togs upp, men avslogs.

Beslut om förlängning av landgång vid Gåstjärns södra ändan. Pallarna ska fraktas dit under kommande vinter för att sedan färdigställas på sommaren.


§17 Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Göran Hylander Göran Edvardsson

Sekreterare OrdförandeJan Liljeroth Sthesi Gustavsson

Justeringsman Justeringsman